<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Vadybininkas (-ė)

Darbo aprašymas

ATVEJO VADYBININKAS PRIVALO:1. BŪTI ĮGIJĘS NE ŽEMESNĮ KAIP SOCIALINIO DARBO AR SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS KVALIFIKACINĮ LAIPSNĮ;2. TURĖTI NE MAŽESNĘ KAIP VIENŲ METŲ DARBO AR SAVANORYSTĖS DIRBANT SU ŠEIMA AR VAIKAIS PATIRTĮ;3. TURĖTI ORGANIZACINIŲ GEBĖJIMŲ (GEBĖTI TELKTI BENDRAM DARBUI SU ŠEIMA IR VAIKU KITUS PAGALBOS TEIKĖJUS IR PAN.).Pagrindinės atvejo vadybininko funkcijos:1. formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;2. tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti šeimos poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai būdus;3. telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;4. organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;5. koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą;6. koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;7. inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;8. dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;9. bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis;10. teikti siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje;11. vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Vieta: Klaipėda
Įmonės pavadinimas: Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Atlyginimas nuo: 1279