<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Vilniaus miesto apylinkės teismas
Teisininkas (-ė)
Profesija teisininkas (specialistas konsultantas)
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą ir dokumentų valdymą;
3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijomis, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis, informacinėmis technologijomis.
5. Darbuotojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
1. rinkti teisėjams reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją.
2. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
3. rengti raštų ir kitų dokumentų projektus;
4. teikti interesantams informaciją telefonu;
5. vykdyti kitus teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojų, teisėjų su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Atlyginimas nuo: 900
Telefono numeris: