<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Vilniaus miesto apylinkės teismas
Teisininkas (-ė)
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu bei kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis, informacinėmis technologijomis;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją;
2. rengia teismo procesinių dokumentų projektus;
3. teisėjo pavedimu susipažįsta su teisme gautais asmenų skundais, pareiškimais ir prašymais, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, pagal kompetenciją rengia raštų ir kitų dokumentų projektus;
4. informacinėje sistemoje „LITEKO“ įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, nuasmenina teismo procesinius dokumentus ir įkelia juos į sistemą;
5. vykdo kitus teisėjo, teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Atlyginimas nuo: 1000
Telefono numeris: