Lietuvos statistikos departamentas
Specialistas (-ė)
Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);
3. gebėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis;
4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. nustato nefinansinių įmonių veiklos statistinio tyrimo populiaciją, rengia statistinių ataskaitų formas ir techninę užduotį statistinių duomenų teisingumo kontrolei atlikti bei įvedimo programinei įrangai atnaujinti;
2. atlieka nefinansinių įmonių veiklos statistinio tyrimo duomenų redagavimą, rezultatų analizę ir jų tinkamumo patvirtinimą bei nustato neatitikimų Eurostato reikalavimams priežastis;
3. konsultuoja Duomenų parengimo bei Verslo statistikos suderinimo skyrių darbuotojus ir respondentus dėl nefinansinių įmonių veiklos statistinio tyrimo statistinių formuliarų pildymo bei redagavimo;
4. dalyvauja Lietuvos statistikos departamento ir Europos Komisijos darbo grupių ir (ar) komisijų veikloje;
5. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Lietuvos statistikos departamentas
Atlyginimas: 1500
Telefono numeris: