<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Vilniaus miesto apylinkės teismas
Sekretorius (-ė)
Teismo posėdžių sekretorius (dirbantis pagal darbo sutartį)
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis;
3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. išrašo proceso dalyviams teismo šaukimus ir pranešimus, reikalavimus įkalinimo įstaigoms, paruošia paklausimus ir raštus.
2 parengia pažymas dėl procesinių dokumentų įteikimo.
3. įstatymų nustatyta tvarka siunčia byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas.
4. tvarko duomenis informacinėje sistemoje LITEKO.
5. naudojantis informacine sistema LITEKO, sudaro civilinių ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraštį ir posėdžio dieną iškabinti jį ant teismo posėdžių salės durų;
6. prieš teismo posėdį patikrina, kas iš šauktų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę ir patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodo vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
7. rašo teismo posėdžio protokolą (pažymą apie (parengiamojo) teismo posėdžio eigą darant garso įrašą) ir daro teismo posėdžio garso įrašą. Posėdžio garso įrašą teismo pirmininko nustatyta tvarka perkelia į duomenų saugyklą/LITEKO. Protokolą pasirašo ir teisės aktuose nustatytu laiku pateikia pasirašyti teisėjui;
8. savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. apmokyti naujai priimtus teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretorius, teikti praktinę ir metodinę pagalbą;
10. vykdyti nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.
11. vykdo kitus vienkartinius Raštinės skyriaus vedėjo nurodymus.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Atlyginimas nuo: 800
Telefono numeris: