Portale įdiegti slapukai. Naršydami toliau, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu.
Sutinku
Atgal į darbų sąrašą
Pirkimų vadybininkas (-ė)
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
Viešųjų pirkimų organizatorius
SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų studijų srities (viešojo administravimo, vadybos, teisės, finansų ar ekonomikos krypties) išsilavinimą; 3.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje; 3.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartą ir mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ir kt.); 3.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 3.5. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą; 3.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus; 3.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose situacijose; 3.8. išmanyti dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos taisykles, kalbos kultūrą.
Vilnius
800 (Atlyginimas prieš mokesčius)
Taisyti