<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Šiaulių "Sandoros" progimnazija
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

1. Specialusis pedagogas, logopedas atlieka šias funkcijas: 1.1. organizuoja individualias, pogrupines ir grupines pratybas, taikyti specialius darbo būdus ir metodus;1.2. dalyvauja vaiko kompleksiniame tyrime ir padeda nustatyti sutrikimo pobūdį, vaikų specifinius individualius poreikius;1.3. numato artimuosius ir tolimuosius darbo su jais tikslus;1.4. logopedo, specialiojo pedagogo dienyne žymi vaikų lankomumą;1.5. dirba progimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;1.6. parengia metinį darbo planą ir metinę darbo ataskaitą;1.7. sistemingai tobulina savo kvalifikaciją;1.8. tiesiogiai atsako už jam patikėtus darbus;1.9. tiria vaikų kalbą, pildo kalbos įvertinimo lapus;1.10. sudaro individualias ir grupines užsiėmimų programas;1.11. mokinį priima į logopedinius užsiėmimus tik gavęs mokinio tėvų raštišką sutikimą, pašalinus sutrikimą, vėl gavęs raštišką tėvų sutikimą, užsiėmimus nutraukia;1.12. sudaro mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, rezervinį sąrašą;1.13. konsultuoja mokytojus sudarant individualias ir pritaikytas programas, individualizuojant bendrojo ugdymo programas, atsižvelgia į mokinio realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;1.14. veda logopedinius užsiėmimus tik po pamokų (2-3 kartus per savaitę kiekvienam vaikui);1.15. kaip specialusis pedagogas dirba pamokų metu;1.16. kaupia ir sistemina vaizdinę ir padalomąją medžiagą;1.17. atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą, atsako už duomenų apie vaiką konfidencialumą;1.18. konsultuojasi su kolegomis, mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus;1.19. tvarko savo darbo dokumentus;1.20. rūpinasi vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimu, foneminės klausos, protinės veiklos, bendros motorikos, artikuliacinio aparato vystymu, žodyno turtinimu, gramatikos tobulinimu;1.21. ir kitos funkcijos.
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Šiaulių "Sandoros" progimnazija
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: