<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Marijampolės profesinio rengimo centras
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:4.1. įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;4.2. bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu, psichologu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje (VGK), socialinės – pedagoginės grupės komisijoje, krizinių situacijų valdymo komisijoje;4. 3. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su Marijampolės PRC bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, policija, psichologine pedagogine, probacijos tarnyba, specialiosios pedagogikos centrais ir kt.) atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;4.4. dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio specialiojo vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus;4.5. dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant pažangą Kudirkos Naumiesčio skyriuje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio namuose;4.6. bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko;4.7. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, padeda rengti pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias ugdymo programas;4.8. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdy
Vieta: Kitur Lietuvoje
Įmonės pavadinimas: Marijampolės profesinio rengimo centras
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: