<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Vilniaus Antakalnio progimnazija
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:1. ugdo mokinius pagal pradinio ugdymo bendrąsias programas ir mokyklos ugdymo planuose numatytas valandas joms įgyvendinti;2. planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir mokyklos vadovus, bendradarbiauja su kitais mokyklos pedagoginiais darbuotojais, analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą, tobulina profesines kompetencijas;3. dalyvauja vertinant mokyklos mokinių pasiekimus, rengia mokinius konkursams ir olimpiadoms; rūpinasi mokinių saugumu; dalyvauja mokyklos organizuojamuose susitikimuose, posėdžiuose, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ar joms vadovauja, vykdo kitas mokinių ugdomąsias veiklas už mokyklos ribų;4. mokytojas, vadovaujantis klasei: planuoja, organizuoja klasės ugdomąją ir kitą edukacinę veiklą, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais mokyklos pedagoginiais darbuotojais, sprendžiant mokinių ugdymo(si) sunkumus, tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinio tėvus (globėjus), mokyklos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių, rūpinasi mokinių saugumu.Leidžiama dirbti darbuotojui tik iš anksto pasitikrinus sveikatą, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, taip pat ne esančiam teistam už nusikaltimus prieš vaikus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Mokytojas privalo laikytis progimnazijoje nustatytų saugos ir sveikatos instrukcijų, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti privalomuose mokymuose (pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir pan.) bei turėti galiojančius pažymėjimus.Mokytojas privalo turėti asmeninį įsipareigojimą tinkamai reaguoti į patyčias ir smurtą.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Vilniaus Antakalnio progimnazija
Atlyginimas nuo: 2
Telefono numeris: