<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes
Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

1. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 1.1. Turėti aukštąjį išsilavinimą; 1.2. Turėti filologo, lietuvių kalbos ir literatūros specialisto ir pedagogo kvalifikaciją; 1.3.Būti įgijęs vyresniojo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 1.4. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso; 1.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; 1.6. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu); 1.7. Privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą); 1.8. Privalo taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 1.9. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;1.10. Turėti galiojantį privalomumų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;1.11 Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;
Vieta: Mažeikiai
Įmonės pavadinimas: Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla
Atlyginimas nuo: Sutartinis