Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Gidas (-ė)
Ekskursijos įvairaus amžiaus grupių lankytojams.
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. inicijuoja, kuria ir veda apžvalgines bei temines ekskursijas po Muziejaus ekspozicijas ir laikinąsias parodas, viešina Valdovų rūmų atkūrimo projektą, muziejaus rinkinius ir jų tyrimus;
1.2. renka apžvalginių ir teminių ekskursijų turinio tobulinimui aktualią dalykinę informaciją, bendradarbiaudamas su vyriausiuoju gidu ir edukacijos metodininku rengia metodinę medžiagą ekskursijoms, naudotų šaltinių ir literatūros sąrašą, rūpinasi ekskursijos vedimui reikalinga vaizdine medžiaga ir priemonėmis;
1.3. priima užsakymus ekskursijoms;
1.4. ekskursijų metu mandagiai ir korektiškai teikia oficialią, objektyvią ir patikimą informaciją;
1.5. prisideda prie Muziejaus pažintinių ir kultūros renginių integruotų programų rengimo ir įgyvendinimo;
1.6. esant poreikiui, pavedus Skyriaus vedėjui, veda edukacinius užsiėmimus universalaus pobūdžio temomis, jų metu teikia objektyvią informaciją;
1.7. inicijuoja ir, vyriausiajam gidui ar Skyriaus vedėjui pavedus, rengia bei įgyvendina ekskursijų kūrimui ir įgyvendinimui aktualius arba su kita Skyriaus veikla susijusius projektus;
1.8. dalyvauja nuosekliai ir sistemingai viešinant su ekskursijomis susijusią Muziejaus veiklos sritį Muziejaus tinklalapyje, socialiniuose tinkluose (Facebook’e ir kt.) bei kituose viešosios komunikacijos kanaluose;
1.9. Skyriaus vedėjo nurodymu dirba Informacijos centre Lankytojų vestibiulyje, lankytojus operatyviai informuoja apie Muziejų, ekskursijas, edukaciją, kultūros renginius ir teikia kitą su Muziejaus veikla susijusią objektyvią informaciją;
1.10. vyriausiajam gidui teikia savo metinius darbo planus ir darbų ataskaitas;
1.11. vykdo kitus vyriausiojo gido ir Skyriaus vedėjo žodinius ir rašytinius nurodymus, susijusius su šio pareigybės aprašyme nurodyta veikla.
Minimalūs reikalavimai:
• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų srities istorijos ir archeologijos ar filologijos krypties arba socialinių mokslų srities edukologijos, komunikacijos ir informacijos ar sociologijos krypties studijas;
• mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“);
• mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) arba lenkų ar rusų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu;
• neturėti galiojančių draudimų (medicininių ar pan.) eiti šias pareigas;
• būti gerai susipažinęs (-usi) su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų raida, išmanyti Lietuvos istoriją ir kultūros paveldą;
• mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programų paketu;
• išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Turizmo įstatymą, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Muziejaus nuostatus, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
• gido kvalifikaciją liudijantis dokumentas būtų privalumas;
• antros užsienio kalbos mokėjimas būtų privalumas.
Daugiau apie darbo vietą prašom žiūrėti valdovų rūmų interneto svetainėje skiltyje Muziejus_Karjera
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Atlyginimas nuo: 1000 iki: 1800
Telefono numeris: