Lietuvos statistikos departamentas
Specialistas (-ė)
Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)
Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
1.turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypties arba humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
2.mokėti anglų kalbą (B1 lygiu) ir rusų kalbą (pradedančiojo vartotojo A2 lygiu) Kitų Europos Sąjungos šalių kalbų mokėjimas būtų privalumas;
3.mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos (ES) reikalų koordinavimą, taip pat su Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) darbo reglamentu ir vidaus tvarkos taisyklėmis bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;
6.būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, Europos statistikos sistema (toliau – ESS), tarptautinio protokolo reikalavimais, dalykinio bendradarbiavimo įvairiose kultūrose ypatumais.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
1.planuoja departamento vadovybės ir darbuotojų dalyvavimą ESS veikloje ir pasaulio statistikos forumuose, tvarko tarnybines komandiruotes į užsienį, šiais klausimais susirašinėja su Lietuvos Respublikos institucijomis, ESS šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, tvarko susijusius dokumentus, paraiškas dėl komandiruotėms, koordinuoja su komandiruotėmis susijusius reikalus ir vykdo atsiskaitymo už komandiruotes stebėseną;
2.organizuoja ir koordinuoja statistikos srities tarptautinius seminarus, konferencijas, užsienio šalių aukšto lygio vadovų, ekspertų ir delegacijų vizitus statistikos klausimais Lietuvoje;
3.tvarko informacijos apie ES ir tarptautinius reikalus statistikos srityje srautus, ieško tarptautiniams posėdžiams ir susitikimams bei departamento vadovybės rengiamiems pranešimams ir pristatymams tarptautiniuose forumuose reikalingos medžiagos ir dokumentų, koordinuoja jų paskirstymą ir organizuoja aptarimus;
4.rengia ir atnaujina informaciją apie ES ir tarptautinį bendradarbiavimą vidinėje ir išorinėje departamento svetainėse;
5.vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.
Atlyginimas ant popieriaus 899 EUR.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Lietuvos statistikos departamentas
Atlyginimas nuo: 800
Telefono numeris: