KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

5.1. įgyvendina bendrojo ugdymo srities (dalyko) programas pagal gimnazijos ugdymo planą, vedant mokomojo dalyko pamokas, įskaitant privalomus ar pasirenkamuosius mokomuosius dalykus ar jų modulius;5.2. įgyvendina formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, vedant neformaliojo švietimo užsiėmimus, skirtus mokinių ugdymo poreikiams tenkinti;5.3. veda paskirtas mokomojo dalyko konsultacijas, skirtas mokymosi pagalbai teikti; 5.4. planuoja (rengia pamokų planus gimnazijos nustatyta tvarka ir terminais, mokomąją medžiagą, testus ir kt.); pasiruošia pamokoms, vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir/ar vadovauja klasei (grupei).
Vieta: Kaunas
Įmonės pavadinimas: KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA
Atlyginimas nuo: 1200
Telefono numeris: