Šiaulių lopšelis-darželis "Žilvitis"
Mokytojas (-a)

Darbo aprašymas

organizuoja ir vykdo muzikinę, choreografinę veiklą. Sudaro meninio ugdymo veiklos planus pagal vaikų amžiaus grupes. Planuodamas vaikų meninį ugdymą ir renginius, derina juos su grupės metiniu veiklos planu ir auklėtojo savaitės planu, lopšelio-darželio metiniu renginių planu. Organizuodamas muzikinio ugdymo veiklas, sukuria tokią emocinę atmosferą, kur kiekvienas vaikas jaustųsi pakankamai gabus muzikai, šokiui, būtų mylimas ir reikalingas. Nusiteikia geranoriškai visų vaikų atžvilgiu, toleruoja jų įgimtus meninius gebėjimus. Ieško ir taiko naujas veiklos organizavimo formas bei metodus, atitinkančius muzikinio ugdymo turinį ir jo kaitą. Muzikinę vaikų veiklą skatina įvairiomis formomis: bendra grupės veikla salėje, savarankiška veikla, kalendorinių švenčių, pramogų, popiečių, vakaronių rengimu, muzikos bei šokio pritaikymu įvairioje kitoje veikloje. Teikia informaciją, konsultuoja tėvus (globėjus), kitus lopšelyje-darželyje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo klausimais. Inicijuoja ir dalyvauja bendruose lopšelio-darželio renginiuose, projektuose ir kitoje veikloje. Sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius. Tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus. Dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tobulinime, veiklos srities vertinime ir kt.Laikosi bendrosios ir pedagoginės etikos normų.
Vieta: Marijampolė
Įmonės pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis "Žilvitis"
Atlyginimas nuo: 773
Telefono numeris: