Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
Administratorius (-ė)

Darbo aprašymas

II SKYRIUSSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:3.1. turėti ne žemesnį nei vidurinį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą ir įgijęs profesinę kvalifikaciją;3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius profesinės mokyklos ugdymo veiklą, būti susipažinusiam su švietimo įstaigų veiklos organizavimo principais;3.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;3.4. išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ir kt.).III SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS4. Mokyklos mokymo dalies administratorius atlieka šias funkcijas:4.1. Rengia Mokyklos direktoriaus įsakymus mokinių klausimais ir registruoja juos tam skirtuose registruose Mokyklos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje;4.2. rengia, registruoja ir išduoda pažymas mokiniams apie mokymosi rezultatus ir/ar mokymosi eigą mokykloje;4.3. spausdina, kopijuoja ir skenuoja dokumentus, susijusius su darbine veikla;4.4. išsiunčia, pagal užklausimą, grupių vadovų parengtas mokinių charakteristikas;4.5. registruoja mokinių pažymėjimus ir veda mokinių pažymėjimų saugiųjų dokumentų blankų apskaitą bei rengia jų nurašymo aktus;4.6. pagal pavedimą dalyvauja komisijų posėdžiuose, rengia protokolus, juos registruoja ir saugo tam skirtose bylose;4.7. rengia siunčiamus raštus bei dokumentus ugdymo veiklos, mokinių klausimais, juos registruoja bei išsiunčia pagal užklausimą nurodytomis ryšio priemonėmis;4.8. rengia ir spausdina mokymosi išsilavinimą reglamentuojančius pažymėjimus;4.9. registruoja pasirašytas mokymosi sutartis Mokinių registre;4.10. esant poreikiui, suveda informaciją į duomenų bazes.
Vieta: Vilnius
Įmonės pavadinimas: Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
Atlyginimas nuo: 657
Telefono numeris: